Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Cerhovice. Nachází se v 1. patře budovy školy. 
Provoz Školní družiny je zajištěn od 6.30 do 7.20 hodin a po skončení vyučování od 11.20 hod. do 16.30 hod. 
V době letních prázdnin se provoz školní družiny nezajišťuje.
Kapacita školní družiny je 80 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně. Ranní družinu mohou využívat i žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni.
O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Jejich přihlašování a odhlašování je prováděno na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
 
 
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1.   Provoz ŠD: pondělí – pátek 6:30 – 7:20 hod. a po skončení vyučování 11:20 – 16:30 hod.
2. Pravidelná docházka, která začíná 2.9.2021, je evidována v přihlášce do ŠD. Nepravidelná docházka je zapsána v docházkovém sešitě.
3. Školní družina je umístěna v přízemí budovy, vstup je umožněn po zazvonění u vchodu budovy. (stát viditelně před kamerou).

4.

Pokud žák odchází ze ŠD jinak, než jsou zajištěny dohledy v šatně tj. 11:20, 12:15, 13:30, 14:10, 15:00, 16:00 a 16:30 hodin, je nutné si ho vyzvednout osobně.Žáci budou rozděleni do třech oddělení. Pro vyzvednutí žáka vám poskytneme telefonní kontakt pro dané oddělení.1. oddělení - Martina Štychová 608 525 265, 2. oddělení – Denisa Ÿukselová 605 922 572, 3. oddělení - Natálie Hatinová 724 386 488, 4. oddělení - Dominika Sirůčková, DiS. 603 386 760. V době od 13:00 do 14:30 hodin není možné děti vyzvedávat z důvodu zájmových činností a pobytu v přírodě (dojíždějící žáci budou uvolněni na autobusový spoj, ve výjimečných případech bude žák uvolněn dle domluvy).

5.

Má-li být žák uvolněn ze ŠD dříve, než je uvedeno na závazné přihlášce, musí se předem prokázat vychovatelce písemným vyzváním rodičů, které obsahuje: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, DATUM, HODINU ODCHODU, PODPIS RODIČŮ A S KÝM BUDE DÍTĚ ODCHÁZET.V případě nutnosti je možné žáka omluvit telefonicky u vedoucí vychovatelky na tel. č.: 608 525 265  nebo emailem: druzina@zscerhovice.net do 9:00 hodin.
6. Během školního roku vás budeme písemně informovat o změnách či zájmu o ŠD během prázdnin. Prosím, věnujte sdělení pozornost.

7. 

Žáci, kteří navštěvují ŠD alespoň 3x týdně, přispívají na její činnost částkou 400,-Kč na pololetí. Žáci, kteří navštěvují ŠD méně než 3x týdně přispívají částkou 200,-Kč pololetně. Částku vybírá vedoucí vychovatelka ŠD za 1. pololetí v září a za 2. pololetí v únoru. Vybrané peníze předá ředitelství školy. Tento finanční příspěvek je určen na nákup materiálu, her a hraček pro potřeby ŠD, popř. na mimořádné akce ŠD.
8.  V rámci ŠD probíhá celoroční plán, který je rozdělen do jednotlivých měsíců.

9.

Na vycházky, pobyt na školním hřišti a hry je vhodné vybavit žáka sportovním oblečením a obuví, které je možno ponechat v šatně ZŠ (žák se převlékne před pobytem venku).
10. Pitný režim je zajištěn pitnou vodou v ŠD. Žáci si mohou nosit svoje nápoje a odpolední svačinu.

11.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových, výchovných a vzdělávacích činností.ŠVP školní družinya Vnitřní řád ŠD je umístěn na nástěnce ŠD a také na webových stránkách školy zscerhovice.cz.

Žák je do školní družiny přijat na základě řádně vyplněné přihlášky (zapište, prosím, alespoň předběžnou dobu příchodu a odchodu ze ŠD,
v případě potřeby je možné provést změnu.)
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji od něj odlišují. Je místem pro regeneraci sil po vyučování a nabízí zajímavé využití volného času žáků.
Žáci jsou zde rozděleni do třech oddělení, kde probíhá mimoškolní výchova, která je zaměřena na rozvoj osobnosti ve vzdělávacích a výchovných oblastech
(člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, umění a kultura).
Její součást tvoří též odpočinkové a zájmové činnosti, spolu s nabídkou spontánních aktivit, pro děti mimořádně příchozí do ŠD.
Výchovné a vzdělávací činnosti probíhají formou her řízených vychovatelkou.
Činnost naší školní družiny vychází ze ŠVP pro zájmové vzdělávání a skládá se z několika vzdělávacích a výchovných oblastí.
Téma každé z nich se prolíná všemi činnostmi, tvořícími náplň ŠD. Odpočinkové činnosti jsou zařazovány po obědě a obsahují četbu, popř. poslech pohádek.
V zájmových činnostech mají žáci volbu spontánních i řízených her, her konstruktivních, rozvíjejících jejich fantazii i zručnost, ale i možnost tvořit jednoduché výrobky.
Ve výchovných a vzdělávacích činnostech, které jsou též denně zařazovány, si žáci rozšiřují své znalosti a dovednosti z mnoha oblastí.
Zaměřujeme se na rozvoj dovedností výtvarných, hudebních i pracovních. Tvoříme z mnoha druhů dostupných materiálů.
Výrobky žáků mají úspěch nejen u budoucích prvňáčků, ale i návštěvníků Dne otevřených dveří.
Vzhledem k poloze školy máme možnost získat v rámci vycházek praktické poznatky o přírodě.
Sportovní činnosti, které patří mezi nejoblíbenější, zaměřujeme hlavně na kolektivní hry a soutěže v netradičních disciplínách.
Využíváme k tomu sportovního areálu školy i přilehlého obecního parku.