INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
   
1.   Provoz ŠD: pondělí – pátek 6:30 – 7:20 hod. a po skončení vyučování 11:20 – 16:30 hod.
   
2. Pravidelná docházka, která začíná 2.9.2022, je evidována v přihlášce do ŠD. Nepravidelná docházka je zapsána v docházkovém sešitě.
   
3. Školní družina je umístěna v přízemí budovy, vstup je umožněn po zazvonění u vchodu budovy. (stát viditelně před kamerou).
   

 4. 

 

 

  

 

Pokud žák odchází ze ŠD jinak, než jsou zajištěny dohledy v šatně tj. 11:20, 12:15, 13:30, 14:10, 15:00, 16:00 a 16:30 hodin, je nutné si ho vyzvednout osobně. Žáci budou rozděleni do třech oddělení. Pro vyzvednutí žáka vám poskytneme telefonní kontakt pro dané oddělení.1. oddělení - Martina Štychová 608 525 265, 2. oddělení – Denisa Yükselová 605 922 572, 3. oddělení - Natálie Hatinová 724 386 488, 4. oddělení - Dominika Sirůčková, DiS.. V době od 13:00 do 14:30 hodin není možné děti vyzvedávat z důvodu zájmových činností a pobytu v přírodě (dojíždějící žáci budou uvolněni na autobusový spoj, ve výjimečných případech bude žák uvolněn dle domluvy).
   

5.

 

 

 

 

Pokud žák odchází ze ŠD jinak, než jsou zajištěny dohledy v šatně tj. 11:20, 12:15, 13:30, 14:10, 15:00, 16:00 a 16:30 hodin, je nutné si ho vyzvednout osobně. Žáci budou rozděleni do třech oddělení. Pro vyzvednutí žáka vám poskytneme telefonní kontakt pro dané oddělení.1. oddělení - Martina Štychová 608 525 265, 2. oddělení – Denisa Yükselová 605 922 572, 3. oddělení - Natálie Hatinová 724 386 488, 4. oddělení - Dominika Sirůčková DiS.. V době od 13:00 do 14:30 hodin není možné děti vyzvedávat z důvodu zájmových činností a pobytu v přírodě (dojíždějící žáci budou uvolněni na autobusový spoj, ve výjimečných případech bude žák uvolněn dle domluvy).
   
6. Během školního roku vás budeme písemně informovat o změnách či zájmu o ŠD během prázdnin. Prosím, věnujte sdělení pozornost.
   

7. 

 

 

Žáci, kteří navštěvují ŠD alespoň 3x týdně, přispívají na její činnost částkou 400,- Kč na pololetí. Žáci, kteří navštěvují ŠD méně než 3x týdně přispívají částkou 200,- Kč pololetně. Částku vybírá vedoucí vychovatelka ŠD za 1. pololetí v září a za 2. pololetí v únoru. Vybrané peníze předá ředitelství školy. Tento finanční příspěvek je určen na nákup materiálu, her a hraček pro potřeby ŠD, popř. na mimořádné akce ŠD.
   
8.  V rámci ŠD probíhá celoroční plán, který je rozdělen do jednotlivých měsíců.
   

9.

 

Na vycházky, pobyt na školním hřišti a hry je vhodné vybavit žáka sportovním oblečením a obuví, které je možno ponechat v šatně ZŠ (žák se převlékne před pobytem venku).
   
10. Pitný režim je zajištěn pitnou vodou v ŠD. Žáci si mohou nosit svoje nápoje a odpolední svačinu.
   

11.

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových, výchovných a vzdělávacích činností.ŠVP školní družinya Vnitřní řád ŠD je umístěn na nástěnce ŠD a také na webových stránkách školy zscerhovice.cz.