zástupci zřizovatele  
         Josef KŘÍŽEK
  Ing. Jiří MACH
zástupci rodičů  
  Mgr. Dagmar ANDRŠOVÁ
  Mgr. Petra AYKAN KAŠPAROVÁ
zástupci pedagogů  
  Mgr. Jiřina ČEJKOVÁ
  Mgr. Vojtěch ŠTOCHL
 
 
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy;
 

Setkání Školské rady se uskuteční ve středu 25. 10. 2023 v 18.00 hodin.