Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Informace k provozu ŠD

22.srpna 2020  |   Školní družina  |  
 INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
 1. 
 Provoz ŠD: pondělí – pátek 6:30 – 7:20 hodin a po skončení vyučování 11:20 – 16:30 hodin.
2.
Pravidelná docházka, která začíná 5. 9. 2023, je evidována v přihlášce do ŠD. Nepravidelná docházka je zapsána v docházkovém sešitě.
 3.
Školní družina je umístěna v přízemí budovy, vstup je umožněn po zazvonění u vchodu budovy na konkrétní oddělení (stát viditelně před kamerou).
4. 

 

 

 

 

 

  

 

Pokud žák odchází ze ŠD jinak, než jsou zajištěny dohledy v šatně tj. 11:20, 12:15, 13:05, 14:30, 15:00 a 16:30 hodin,
je nutné si ho vyzvednout osobně.
 
Žáci budou rozděleni do čtyř oddělení. Pro vyzvednutí žáka vám poskytneme telefonní kontakt pro dané oddělení.
Prosíme, uložte si telefonní kontakt na vaši vychovatelku a kontaktujte ji při vyzvedávání svého dítěte nebo použijte zvonek
u vchodu do budovy pro jednotlivá oddělení. Každé oddělení je vybaveno vlastním zvonkem, který slouží pouze pro vyzvedávání žáků
ze školní družiny po skončení vyučování. Prosíme, dodržujte časový plán vyučování (rozvrh hodin), aby nedocházelo k narušování vyučování.
V 15:00 hodin bude třetí a čtvrté oddělení spojeno s prvním oddělením v hlavní ŠD. Ranní ŠD - zvoňte na první oddělení. 
 
1.oddělení
Martina Štychová608525265 (první třída) ŠD v přízemí, hlavní ŠD
2.oddělení
Denisa Yükselová 605922572(druhá třída) ŠD v přízemí
3.oddělení Mgr.Andrea Stejskalová721945177(třetí třída) učebna 3. ročníku
4.oddělení
Dominika Sirůčková, DiS.603386760

(čtvrtá a pátá třída) učebna 5. ročníku  

 
V době od 13:00 do 14:30 hodin není možné děti vyzvedávat z důvodu zájmových činností a pobytu v přírodě! 
V tento čas budou telefony i družinové zvonky vypnuty, aby nebyla činnost narušována. 
Dojíždějící žáci budou uvolněni na autobusový spoj.
 5. 


Má-li být žák uvolněn ze ŠD dříve, než je uvedeno na závazné přihlášce, musí se předem prokázat vychovatelce písemným vyzváním rodičů - "omluvenkou", která obsahuje: jméno a příjmení, datum a hodinu odchodu, zda bude odcházet sám nebo v doprovodu, podpis rodičů. Omluvenku můžete také napsat své vychovatelce do BAKALÁŘŮ, nejdéle však do 7:30 hodin daného dne.
 
V případě nutnosti je možné se telefonicky domluvit a opět žáka omluvit zprávou v BAKALÁŘÍCH u vychovatelky daného oddělení.
Na SMS nebude brán zřetel!!! Žák nemůže odcházet z ŠD déle, než je napsáno v přihlášce!!! Odchází vždy pouze do uvedeného času!!!
6. 
Během školního roku vás budeme písemně informovat o změnách a provozu o podzimních, zimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách. Informace budou posílány zprávou do BAKALÁŘŮ. Prosím, věnujte sdělení velkou pozornost.
7.  


Žáci, kteří navštěvují ŠD alespoň 3x týdně, přispívají na její činnost částkou 1.000,- Kč na celý školní rok. Žáci, kteří navštěvují ŠD méně než 3x týdně přispívají částkou 500,- Kč na celý školní rok. Částku vybírá vedoucí vychovatelka ŠD v září. Vybrané peníze předá ředitelství školy. Příspěvek je možné zaplatit na účet školy, č. ú.: 51-4868050297/0100. Do zprávy pro příjemce napište: ŠD, jméno a příjmení dítěte a také třídu. Tento finanční příspěvek je určen na nákup výtvarného materiálu, her a hraček, pro potřeby ŠD, popř. na mimořádné akce ŠD.
8.   
V rámci ŠD probíhá celoroční plán, který je rozdělen do jednotlivých měsíců. Každé oddělení má vytvořený svůj celoroční plán. 
9. 

 

Na vycházky a pobyt na školním hřišti je vhodné žáka vybavit sportovním oblečením a obuví, které je možno ponechat v šatně ZŠ (žák se převlékne před pobytem venku).
10. 

 

 

Pitný režim je zajištěn pitnou vodou v ŠD. Žáci si mohou nosit svoje nápoje a odpolední svačinu. Prosíme o dvě balení papírových kapesníků na celý školní rok (přineste své vychovatelce v oddělení). 
 11. 

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových, výchovných a vzdělávacích činností.ŠVP školní družiny a Vnitřní řád ŠD je umístěn na nástěnce ŠD a také na webových stránkách školy zscerhovice.cz.

 
Žák je do školní družiny přijat na základě vyplněné přihlášky.

                                                                                                                                        Martina Štychová, vedoucí vychovatelka ŠD

                                                                                                                                                                                  

 
 
DENNÍ REŽIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 
11:20konec vyučování

 • žáci odchází s paní učitelkou do šatny, uloží si aktovky a odchází do ŠD pouze s pitím, kartičkou na obědy a klíčem od skříňky. Proběhne kontrola docházky a všichni společně odchází s vychovatelkou na oběd. Návrat z oběda přibližně v 11:50-12:00h.
11:50- 12:30 ODPOČINKOVÁ ČINNOST
 
 • četba nebo poslech pohádek
 • rozhovor s dětmi na vybrané témaodpočinek na koberci
12:30 - 13:00 REKREAČNÍ ČINNOSTI
 
 • hry zaměřené na aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky
 • dramatizace pohádektvořivé, námětové, společenské, stolní a konstruktivní hryhry s pravidly a bez pravidel
13:00
- 14:30 ZÁJMOVÁ ČINNOST (v tento čas není možné děti vyzvedávat z ŠD) 
 
 • rozvíjení osobnosti žáka, umožnění seberealizace, rozvoj pohybových dovedností a poznání
 • pracovní (práce s různými výtvarnými technikami, s různými druhy papíru, látek a přírodnin, práce s netradičním materiály, modelování, výzdoba školní družiny a školy, výroba dárků...)
 • přírodovědná (vyprávění o přírodě, vycházky, sběr přírodního materiálu a jeho využití, pozorování přírody, poznávání zvířat, rostlin, stromů, plodů, turistických a dopravních značek, počasí, zdravého životního stylu, našeho regionu; ekologicky zaměřené aktivity - třídění odpadů, předcházení vzniku odpadu, péče o přírodu, didaktické hry, kvízy, doplňovačky, projekty, motivační pohádky...),
 • estetická (poslechové, pěvecké a pantomimické činnosti, modelové situace, návštěvy a chování v kulturním zařízení, malování, hry s barvou, říkadla, básně, pranostiky, besídky...),
 • sportovní (pohybové hry a aktivity v tělocvičně, na školním hřišti, v přírodě, např. běhy, honičky, skoky, přihrávky, driblování, sprinty, štafety, úkolové hry apod., dále cvičení se sportovním náčiním a nářadím, gymnastika, akrobacie, tanec, atletika, sportovní hry, kondiční cvičení, turistické vycházky, míčové a netradiční hry, vyprávění o sportech, význam cvičení pro lidský organismus, pravidla při sportování...),
 • dopravní (pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, barvy semaforu, přecházení silnic, poznávání dopravních značek při hrách a vycházkách, tematické činnosti...).
 • společenskovědní (rozšiřujeme poznatky o společnosti, o její historii a tradice)
 • sebeobslužná (návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení, základy první pomoci...)
14:30- 15:00 ODPOLEDNÍ SVAČINA
15:00- 16:00 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 • procvičování učiva formou didaktických a jiných her, výukových programů na počítači,
 • ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a zájmových činnostech v družině,
 • rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, matematických představ, verbálního myšlení, grafomotoriky, pozornosti, paměti a řeči (např. hry s písmeny, čísly a obrázky, rozlišování, vyhledávání, skládání, hlavolamy, pexesa, domina, pracovní listy, křížovky, hádanky, recitace, říkadla, zpěv písniček, rytmické hry, vyprávění, obkreslování, dokreslování, konstruktivní a didaktické hry),
 • udržování pořádku ve školní družině, škole a jejím okolí,
 • vyhledávání informací v atlasech, časopisech, encyklopediích, slovnících,
 • psaní domácích úkolů - pouze po souhlasu s rodiči (vychovatelka úkoly neopravuje a nekontroluje)
16:00- 16:30 VOLNÉ HRY DĚTÍ 

další obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 17. června 2024
a svátek má Adolf.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217,
267 61  Cerhovice
IČ: 75034590
724 510 613
311 577 542
zscerhovice@zscerhovice.net
w4umb6x

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.