Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Organizace ŠD

24.září 2023  |   Školní družina  |  
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji od něj odlišují. Je místem pro regeneraci sil po vyučování a nabízí zajímavé využití volného času žáků před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny.

 

Žáci jsou zde rozděleni do čtyř oddělení, kde probíhá mimoškolní výchova, která je zaměřena na rozvoj osobnosti ve vzdělávacích a výchovných oblastech - člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, umění a kultura. Její součást tvoří odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti spolu s nabídkou spontánních aktivit a přípravou na vyučování.

 
Oběd:       11:20 - 11:50        12:15 - 12:45       13:05 - 13:30 (4. a 5. ročník)
 
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI (od 11:50 - 12:30)
 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění, kreslení, omalovánka
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální inteligence (rozlišovat své vlastní pocity), sebere-flexe, sebehodnocení
ZÁJMOVÉ A REKREAČNÍ ČINNOSTI (12:30 - 15:00)
sportovní
 • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
 • kolektivní hry a soutěže
 • tradiční i netradiční sportovní aktivity dle ročního období
 • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
 • posilování tělesné zdatnosti
 • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
 • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu,(v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře, v přírodě), např. běhy, honičky, skoky, přihrávky, driblování, trefování, sprinty, štafety, úkolové hry apod., dále cvičení se sportovním náčiním a nářadím, gymnastika, akrobacie, tanec, atletika, sportovní hry, kondiční cvičení, turistické vycházky, bruslení, míčové a netradiční hry, vyprávění o sportech, význam cvičení pro lidský organismus, pravidla při sportování
 • tělovýchovné chvilky, míčové hry
 • soutěživé hry, pohybové hry a tematické hry, tvořivé, námětové, společenské, stolní a konstruktivní hry, hry s pravidly a bez pravidel
přírodovědné a enviromentální
 • aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
 • rozvoj zájmu o přírodu, sběr přírodního materiálu a jeho využití
 • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC), poznávání rostlin, stromů, zvířat
 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního pro-středí, ekologie, péče o přírodu
 • pozorování přírody a jejích proměn
 • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
 • nauka o počasí
 • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • didaktické hry, kvízy, doplňovačky, projekty, motivační pohádky
pracovní
 • práce s různými výtvarnými technikami, s různými druhy papíru, látek a přírodnin
 • práce s odpadovými, přírodními a netradičním materiály
 • modelování, hry a práce se stavebnicemi
 • výzdoba školní družiny a školy
 • výroba dárků
estetické
 • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
 • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
 • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
 • práce s přírodninami a netradičními materiály
 • montáže a demontáže stavebnic
 • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
 • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
 • rozvoj řeči a komunikace
 • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové
 • poslechové, pěvecké a pantomimické činnosti, modelové situace, návštěvy a chování v kulturním zařízení, malování, hry s barvou, říkadla, básně, pranostiky, besídky
dopravní
 • pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, barvy semaforu
 • přecházení silnic,
 • poznávání dopravních značek při hrách a vycházkách
 • tematické činnosti
Sebeobslužné činnosti (průběžně)
 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností
Svačina (14:30 - 15:00)
 
Příprava na vyučování (15:00 - 16:30)
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek, knih a časopisů
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC
 • procvičování učiva formou didaktických a jiných her
 • rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, matematických představ, verbálního myšlení, grafomotoriky, pozornosti, paměti a řeči (např. hry s písmeny, čísly a obrázky, rozlišování, vyhledávání, skládání, hlavolamy, pexesa, domina, pracovní listy, křížovky, hádanky, recitace, říkadla, zpěv písniček, rytmické hry, vyprávění, obkreslování, dokreslování, konstruktivní a didaktické hry)
 • udržování pořádku ve školní aktovce, školní družině, škole a jejím okolí
 • vyhledávání informací v atlasech, časopisech, encyklopediích, slovnících
 • psaní domácích úkolů - pouze po souhlasu s rodiči (vychovatelka úkoly neopravuje)
Volné hry (16:00 - 16:30)
 
Výchovné a vzdělávací činnosti probíhají formou her, řízených vychovatekou. Při své práci se snažíme utvářet klíčové kompetence a to jsou:
 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální a interpersonální,
 • kompetence činnostní a občanská,
 • kompetence k trávení volného času
O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Jejich přihlašování a odhlašování je prováděno na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.            V době letních prázdnin se provoz školní družiny nezajišťuje.
V době vedlejších prázdnin (podzimní, zimní, pololetní, jarní, velikonoční) je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 8:00 do 14:00 hodin, bez stravování.           
Poslední den školního roku je provoz školní družiny do 9:30 hodin.
 
Školní družina se nachází v přízemí budovy školy. Provoz je zajištěn od 6:30 hodin do 7:20 hodin a po skončení vyučování od 11:20 hod.
do 16:30 hodin. 
 
Kapacita školní družiny je 120 žáků.
Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Cerhovice. Navštěvují ji žáci I. stupně.
 
Činnost naší školní družiny vychází ze ŠVP pro zájmové vzdělávání a skládá se z několika vzdělávacích a výchovných oblastí. Téma každé z nich se prolíná všemi činnostmi, tvořícími náplň ŠD.
 
  
 
 
 


                                                                     

                                                                                                                 


další obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vyhledávání
Z fotogalerie
Kalendář akcí

Dnes je 20. července 2024
a svátek má Ilja.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217,
267 61  Cerhovice
IČ: 75034590
724 510 613
311 577 542
zscerhovice@zscerhovice.net
w4umb6x

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.